TutorialAI

Relative ranking for different eras

198019902000201020208509009501,0001,0501,1001,150 1,049 957 958 954 954

Matches for this AI

AI 1 Name Δ ELO AI 2 Name Δ ELO Year
TutorialAI VS NoCAB - Bleeding Edge edition
TutorialAI VS NoCAB - Bleeding Edge edition
TutorialAI VS NoCAB - Bleeding Edge edition
TutorialAI VS NoCAB - Bleeding Edge edition
TutorialAI VS NoCAB - Bleeding Edge edition
SimpleAI VS TutorialAI
SimpleAI VS TutorialAI
SimpleAI VS TutorialAI
SimpleAI VS TutorialAI
SimpleAI VS TutorialAI