OtviAI

Relative ranking for different eras

198019902000201020208509009501,0001,0501,1001,150 916 997 1,084 1,133 1,106

Matches for this AI

AI 1 Name Δ ELO AI 2 Name Δ ELO Year
NoCAB - Bleeding Edge edition VS OtviAI
NoCAB - Bleeding Edge edition VS OtviAI
NoCAB - Bleeding Edge edition VS OtviAI
NoCAB - Bleeding Edge edition VS OtviAI
NoCAB - Bleeding Edge edition VS OtviAI
OtviAI VS ChooChoo
OtviAI VS ChooChoo
OtviAI VS ChooChoo
OtviAI VS ChooChoo
OtviAI VS ChooChoo